In het rapport Vreemde Ogen Dwingen was één van de voorgestelde maatregelen de toetsdeskundigheid van examinatoren te versterken door middel van een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE en SKE). Op basis hiervan is in 2012 een Expertgroep BKE/SKE samengesteld die de opdracht had aantal leeruitkomsten en indicatoren te definiëren. Met de BKE leren docenten de toetscyclus te doorlopen voor hun eigen vak. De SKE richt zich op toetsing op curriculumniveau: hoe is de samenhang tussen de toetsen en hoe kan eindniveau worden gegarandeerd. De SKE is vooral bedoeld voor toets- en examencommissies. Na het verschijnen van de rapportage hebben hogescholen hun BKE/SKE intern of extern georganiseerd en scholingstrajecten ingericht. In dit project hebben we de waarde van deze trajecten onderzocht.

Meer weten?

Expertgroep BKE/SKE (2013). Verantwoord beoordelen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs: een voorstel voor een programma van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Den Haag: Expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen.

Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., Meijer, K., Van der Linden, J., & de Beer, F. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren. Eindrapportage van het landelijk onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basiskwalificatie examinering (BKE). Den Haag: Vereniging Hogescholen.