Om de kwaliteit van toetsing te verantwoorden, wordt van opleidingen verwacht dat zij beschikken over een toetskader. Het toetskader beschrijft het toetsbeleid op hogeschoolniveau en omvat de gedeelde afspraken die basis zijn voor het formuleren van een toetsbeleid op opleidingsniveau. In dit project hebben we een instellingsbreed toetskader ontworpen voor Zuyd Hogeschool getiteld Toetskompas. In dit kompas staan drie kaders centraal: een inhoudelijk, een organisatorisch en een personeelskader. Op basis van het Toetskompas kunnen opleidingen vanuit de eigen context hun decentraal toetsbeleid vormgeven. Een prototype van het kader is door het lectoraat gevalideerd door een aantal interne en externe belanghebbenden. Het Toetskompas is vastgesteld door het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool op 21 juli 2015 en tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Dienst Onderwijs en Onderzoek en het lectoraat Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool.

Meer weten?

Toetskompas. Kaders voor het bewaken en versterken van toetskwaliteit binnen de opleidingen van Zuyd Hogeschool.